Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die AfvallenmetNederland.nl (hierna aangeduid als: ” Afvallen Met Nederland”). besteedt aan de samenstelling van Afvallen met Nederland, is het mogelijk dat de informatie die op Afvallen met Nederland wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Resultaat per persoon verschillen en zijn niet te garanderen.

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van AfvallenMetNederland.nl, alsmede in de e-mails die door Afvallen Met Nederland zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of AfvallenMetNederland.

Afvallen Met Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op Afvallen met Nederland geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afvallen met Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van AfvallenMetNederland.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Afvallen met Nederland.nl te kunnen raadplegen. Afvallen Met Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via AfvallenMetNederland of door middel van Afvallen met Nederland.nl verkregen is. Afvallen met Nederland garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien Afvallen met Nederland geen invloed uitoefent op de informatie op Afvallen met Nederland.nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert AfvallenMetNederland de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via Afvallen met Nederland of AfvallenmetNederland.nl verkregen informatie.

De informatie op Afvallen met Nederland wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.