Lidmaatschapsovereenkomst

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of digitale lidmaatschappen op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of digitale lidmaatschappen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Lidmaatschap of lidmaatschap: maandelijks lidmaatschap (Basis of Premium) voor onbepaalde tijd mits anders aangegeven bij een eventuele actie, aanbieding of promotie. Dit kan voor een periode van 1 maand, 3 maanden en 6 maanden zijn die stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van één maand en waarvan het lidmaatschap wordt verworven door betaling met welk betalingssysteem dan ook geschikt voor maandelijkse betalingen.
 • AfvallenMetNederland: verwijst naar het geheel van Diensten dat erop is gericht om mensen van af te laten vallen dan wel een gezondere levensstijl aan te laten nemen. AfvallenMetNederland is op verschillende manieren toegankelijk (internet, mobiele applicatie etc.), zowel gratis als tegen betaling, afhankelijk van de aanbieding waarvan het lid gebruikmaakt.

Identiteit van de ondernemer

Jalin Media

handelend onder de naam/namen: Afvallen met Nederland (Afvallenmetnederland.nl)

Vestiging: (LET OP: dit is geen bezoekadres!)

Hofplein 20 3032 AC Rotterdam

Bereikbaarheid:

 • Via klantenservice@afvallenmetnederland.nl
 • KvK-nummer: 61250430
 • BTW-identificatienummer: NL002303368B19

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en is van toepassing op het gebruik van onze Website, onze dienstverlening en eventuele promoties.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Door deel te nemen aan ons lidmaatschap, dieet, aanbiedingen of andere mogelijkheden die wij aanbieden op AfvallenMetNederland.nl en/of onze Website accepteert u de bepalingen in deze overeenkomst en erkent juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze als of u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden.
 • AfvallenMetNederland is een initiatief van Jalin Media BV en haar partners, zij is geautoriseerd voor het gebruik van het AfvallenMetNederland merk en enig ander intellectueel eigendomsrecht van AfvallenMetNederland op het Internet en elders. AfvallenMetNederland is een handelsnaam en merk van Jalin Media BV.
 • De Website en de lidmaatschappen zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en zijn ook niet gericht aan kinderen. De Website en de lidmaatschappen zijn slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen die 18 of ouders zijn. Personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen niet mee doen aan het dieet.
 • Overeenstemmend met Artikel 3 van deze Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons het recht voor bepalingen te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Door gebruik te maken van één van de lidmaatschappen en/of de Website na eventuele veranderingen zoals uiteengezet in Artikel 3 van deze Lidmaatschapsovereenkomst, bevestigt u dat eventuele veranderingen u ter hand zijn gesteld en accepteert u de veranderingen. Wij raden u aan regelmatig de Lidmaatschapsovereenkomst te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien u de gewijzigde Lidmaatschapsovereenkomst niet accepteert mag u de lidmaatschappen en/of de Website niet langer gebruiken en, indien nodig, op dat moment uw account en/of lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke opzegging te richten aan onze klantenservice.

1. De Lidmaatschapsovereenkomst

Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van toepassing, mits anders bepaald, op uw gebruik van de websites die eigendom zijn van Jalin Media B.V. (Hier na te noemen ‘AfvallenMetNederland’) en onze handelsnaam AfvallenMetNederland (Hier na te noemen ‘AfvallenMetNederland’), inclusief zonder daartoe gelimiteerd te zijn www.AfvallenMetNederland.nl en iedere andere Nederlandse websites in ons eigendom en/of onder ons beheer nu en in de toekomst (tezamen: “Website”), en op alle lidmaatschappen die door ons worden aangeboden op onze Website nu of in de toekomst.

2. lidmaatschappen

Zodra u een Basis of Premium lidmaatschap afsluit, stemt u ermee in dat:

Wanneer u geabonneerd bent op één van de lidmaatschappen, betaling zal plaatsvinden door periodieke incasso. U kunt ten alle tijden opzeggen en gebruik maken van uw recht tot beëindiging van uw lidmaatschap zoals beschreven in Artikel 4 van deze Lidmaatschapsovereenkomst. De periodieke kosten van een nieuwe lidmaatschapsperiode zijn in principe gelijk aan de kosten die in rekening gebracht zijn in de voorafgaande periode. Tenzij u eerder gebruik gemaakt heeft van een lidmaatschap voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten of indien u gebruik heeft gemaakt van een (tijdelijke) aanbieding kunnen de kosten afwijken.

De vaste periodieke kosten, belastingen, en overige kosten verbonden aan de lidmaatschappen te voldaan worden door middel van een automatiche incasso mits anders is aangegeven bij bijvoorbeeld een promotie. Zoals beschreven in artikel 1 van deze Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons het recht voor zowel de periodieke als eenmalige lidmaatschapskosten van onze lidmaatschappen te verhogen, of gewijzigde lidmaatschappen tegen betaling toe te voegen, wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen door een mededeling te plaatsen op de Website en/of op alternatieve wijze indien AfvallenMetNederland dit gepast acht (inclusief middels e-mail of post).

Door gebruik van onze lidmaatschappen accepteert u deze Lidmaatschapsovereenkomst en geeft u toestemming voor de automatische betaling als uiteengezet hierboven. Indien betaling niet mogelijk blijkt te zijn behoudt AfvallenMetNederland zich uitdrukkelijk het recht voor om u toegang tot de lidmaatschappen te beëindigen. Alvorens zullen wij u meerdere malen op de hoogte brengen van het niet kunnen incasseren van de incasso gelden met de daarbij eventueel bijkomstige kosten. Uw gegevens die u aan AfvallenMetNederland heeft verstrekt zijn correct ingevuld voor uw gebruik van de lidmaatschappen, dit bevat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en betalingsgegevens.

U geeft toestemming om uw gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van verificatie van deze gegevens, het uitvoeren van de betalingen, en ten behoeve van overige activiteiten als uiteengezet in onze Privacy Policy. U garandeert dat uw verstrekte gegevens zult bijhouden en updaten om ze volledig en accuraat te houden. Indien u gegevens verstrekt die onwaar, inaccuraat, of onvolledig zijn of indien we een redelijk vermoeden hebben dat dit het geval is is AfvallenMetNederland gerechtigd om gebruik van uw Account of de lidmaatschappen te beëindigen dan wel op te schorten, tevens behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de Website of een deel hiervan te ontzeggen. U bent verplicht om uw profiel regelmatig te raadplegen en zonodig aan te passen.

In geval dat wij uw lidmaatschap op onze Programma’s voor het einde van de toepasselijke periode beëindigen wegens: (a) het feit dat u niet voldoet aan één van de criteria en beperkingen (demografisch, geografisch, gezondheid of andere vergelijke criteria) verband houdende met gebruik van de lidmaatschappen en/of de Website; of (b) enig ander handelen in strijd met deze Lidmaatschapsovereenkomst door u; bent u verplicht zowel de vaste kosten (vaste lidmaatschapskosten) als de periodieke kosten (maandelijkse lidmaatschapskosten) voor de relevante periode volledig te voldoen.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons direct te informeren indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw betaalgegevens door een derde gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen. In alle hierboven beschreven gevallen bent u volledig aansprakelijk voor elk ongeautoriseerd gebruik van de lidmaatschappen waar u geabonneerd op bent tot 72 uur nadat u onze klantenservice schriftelijk (e-mail is voldoende) hebt geïnformeerd.

3. Gebruik van onze Website en lidmaatschappen

U heeft beperkt, gelimiteerd en niet overdraagbaar recht op de informatie die u binnen het lidmaatschap wordt aangeboden na deelname aan een basis of premium lidmaatschap.

Het lidmaatschap is slechts geldig voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik, en geldt slechts op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst. Het is niet toegestaan uw lidmaatschappen over te dragen aan derden. U begrijpt en accepteert dat uw lidmaatschap persoonlijk is en niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan en tevens af te raden dat u uw account en wachtwoord doorgeeft aan derden. U bent zelf verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die AfvallenMetNederland in rekening brengt voor de lidmaatschappen, aanbiedingen of andere Producten waarop u bent geabonneerd.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden en lidmaatschapsovereenkomst van AfvallenMetNederland, door bijvoorbeeld het afsluiten van een lidmaatschap op het Basis of Premium dieet, geeft u aan een geldig emailadres te hebben waarop wij u kunnen informeren. Door gebruik van een lidmaatschap en/of de Website accepteert u de voorwaarden van deze Lidmaatschapsovereenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Lidmaatschapsovereenkomst. Indien u op enig moment in strijd handelt met de bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap op onze lidmaatschappen en/of uw Account te annuleren of te beëindigen, en u de toegang en het gebruik van de Website (of een deel hiervan) en/of van onze lidmaatschappen te ontzeggen.

Wij behouden ons het recht voor deze Lidmaatschapsovereenkomst op enig moment aan te passen of de kosten verbonden aan onze lidmaatschappen te wijzigen. Bij wijziging van kosten zullen wij u op de hoogte brengen van de veranderingen. Een aangepaste versie van deze Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de aangepaste versie op onze Website is geplaatst. Wij adviseren periodiek deze Lidmaatschapsovereenkomst te raadplegen.

Wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Lidmaatschapsovereenkomst is AfvallenMetNederland, indien noodzakelijk, gerechtigd om uw account, alle door u ter beschikking gestelde informatie en bestanden die verband houden met uw account met onmiddellijke ingang te deactiveren en te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze Website en/of lidmaatschappen. Als u niet tevreden bent met onze lidmaatschappen en/of Website is de beëindiging van uw lidmaatschap of opzegging van uw Account uw enige oplosssing. U heeft het recht uw lidmaatschap te beëindigen zoals omschreven in artikel 4 van deze Lidmaatschapsovereenkomst.

4. Beëindiging van uw lidmaatschap

Het lidmaatschap en toegang tot de site begint direct nadat u akkoord bent gegaan met de lidmaatschapsovereenkomst. Indien u gebruik maakt van onze lidmaatschappen kunt u deze niet meer annuleren voor de eerste maand en kunt u slechts uw lidmaatschap beëindigen zoals onderstaand beschreven.

U gaat akkoord dat de beëindiging van uw lidmaatschap uw enige recht is in geval van een geschil met AfvallenMetNederland. Zowel u als AfvallenMetNederland zijn gerechtigd uw lidmaatschap op de Producten op elk moment te beëindiging. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op het moment dat u uw lidmaatschap beëindigt uw Account te blokkeren en uw toegang tot de informatie in uw Account te ontzeggen.

U kunt uw verzoek tot beëindiging van uw lidmaatschap op één of meer van de lidmaatschappen schriftelijk (e-mail) richten aan AfvallenMetNederland. Uw beëindiging zal ingaan binnen 72 uur na ontvangst van uw verzoek tot beëindiging. AfvallenMetNederland zal zich inspannen alle verzoeken tot beëindiging binnen 72 uur na ontvangst te behandelen. Indien u na beëindiging van uw lidmaatschap gebruik gemaakt heeft van een lidmaatschap vervalt uw recht tot teruggave. AfvallenMetNederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om openstaande bedragen te innen voordat een eventueel verzoek tot beëindiging in behandeling wordt genomen.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna tot opzegging van het lidmaatschap met telkens één maand automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste lidmaatschapstermijn kan het lidmaatschap alleen tegen het einde van de overeengekomen lidmaatschapstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het nieuwe lidmaatschapstermijn AfvallenMetNederland over deze opzegging moet berichten. Dit kan via klantenservice@AfvallenMetNederland.nl.

Bij automatische verlenging wordt het lidmaatschap omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit kan via klantenservice@AfvallenMetNederland.nl of het instellingen menu van de website.

Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van AfvallenMetNederland worden opgevraagd via post en via dit formulier. De contactgegevens staan tevens vermeld bij de contactgegevens van de site.

5. Toegang tot informatie van lidmaatschappen

U gaat ermee akkoord dat AfvallenMetNederland zich het recht voorbehoudt om uw de toegang tot één van haar lidmaatschappen te ontzeggen gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria. De toegang tot de informatie binnen de lidmaatschappen is afhankelijk van verschillende criteria (demografisch, geografisch, gezondsheidsgerelateerd of andere criteria die door AfvallenMetNederland kunnen worden gehanteerd).

6. Producten en/of diensten van derden

AfvallenMetNederland geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verbandhoudend met Producten en/of diensten van Derden. AfvallenMetNederland is geen partij bij transacties met derden ongeacht of AfvallenMetNederland winst of een andere beloning ontvangt als gevolg van deze transacties, AfvallenMetNederland is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties.

7. Garanties

AfvallenMetNederland noch een van haar partners garandeert dat de website, de lidmaatschappen of enige andere functionaliteit opgenomen in de website of in de lidmaatschappen continu of zonder fouten worden aangeboden, dat eventuele fouten gecorrigeerd worden, of dat de website, de lidmaatschappen of de servers waarop de website en de lidmaatschappen draaien vrij zijn van virussen of andere “kwaadaardige” componenten.

De lidmaatschappen, producten, informatie en materialen op de website worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige garantie. AfvallenMetNederland geeft geen enkele garantie met betrekking tot tevredenheid, kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid en accuraatheid.

Het gebruik van elk lidmaatschap, product, informatie en materiaal dat is gedownload of op een andere manier via gebruik van de website is verkregen is volledig voor uw eigen risico. U alleen bent verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan uw computer of voor verlies van data dat het gevolg is van de download van een producten informatie of materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de lidmaatschappen).

Noch wij noch onze partners bieden enige garantie met betrekking tot het gebruik en de resultaten van het gebruik van onze lidmaatschappen, producten, informatie en materialen via de website. Geen enkel advies of informatie verkregen via AfvallenMetNederland personeel of de website kan leiden tot een garantie niet uitdrukkelijk voorzien in deze lidmaatschapovereenkomst.

De beperkingen gelden voor zover toegestaan door Nederlands recht.

8. Beperking van aansprakelijkheid

U gaat akkoord dat, voor zover mogelijk naar Nederlands recht, AfvallenMetNederland en onze partners niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg of cumulatieve schade, of enige andere schade inclusief maar niet gelimiteerd tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gebruik, verlies van data veroorzaakt door of een gevolg zijnde van:

 • Het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website en de lidmaatschappen;
 • De kosten van de verkrijgen lidmaatschappen als gevolg van goederen, data, informatie of lidmaatschappen gekocht of gekregen of boodschappen ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de website;
 • Ongeautoriseerde toegang tot of verandering van uw transacties of data;
 • Verklaringen of gedrag van welke derde partij dan ook op de website (inclusief maar gelimiteerd op de lidmaatschappen);
 • Een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle; en/of al het overige gerelateerd aan de website behoudens persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door de grove onachtzaamheid van AfvallenMetNederland. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van ons voor uw schade, verlies, onze wanprestatie of onrechtmatige daad het bedrag door u betaald aan AfvallenMetNederland te boven gaan. Indien u ontevreden bent met een deel van de website of met een van de bepalingen in deze lidmaatschapovereenkomst is uw enige oplossing het niet langer gebruikmaken van de website.

9. Vrijwaring

U zult AfvallenMetNederland en onderliggende partijen vrijwaren van alle mogelijke claims van derden met betrekking tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische kosten), schade voortkomend uit uw ongepast gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de lidmaatschappen), uw schending van deze bepalingen, uw inbreuk of de inbreuk door gebruik door een andere gebruiker van uw account of de lidmaatschappen voor welke u geabonneerd bent, op enige intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of entiteit.

10. Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt
 • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

11. Overige bepalingen

In het geval van een geschil voortkomend uit het gebruik van de Website of lidmaatschap, is de winnende partij gerechtigd om alle juridische kosten verbandhoudende met het geschil op de andere partij te verhalen.

Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is/zijn, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst, samen met onze Privacy Policy en dislaimers, vormen de volledige overeenkomst tussen u en AfvallenMetNederland met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Lidmaatschapsovereenkomst. Deze Lidmaatschapsovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door AfvallenMetNederland zoals uiteengezet hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website worden deze Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze. AfvallenMetNederland houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Lidmaatschapsovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar.

AfvallenMetNederland is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website en/of de lidmaatschappen waarvoor uw zich heeft geabonneerd en/of overig niet nakomen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van AfvallenMetNederland.

Behoudens de gevallen voorzien in deze Lidmaatschapsovereenkomst, zal er geen enkele derde partij rechten aan deze Lidmaatschapsovereenkomst ontlenen.

12. Contact

De Website en de lidmaatschappen worden geleverd door Jalin Media, handelend onder de naam AfvallenMetNederland. Dit is een eenmanszaak naar Nederlands Recht met registratie nummer 61250430 en is gevestigd te Hofplein 20 3032 AC Rotterdam.

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met AfvallenMetNederland door u vraag of opmerking te richten aan Klantenservice@afvallenmetnederland.nl

Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht sinds 1 januari 2013

Geüpdate: 26 augustus 2021